MG-Motor_Cyberster

Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Met deze Privacyverklaring willen we u informeren over welke persoonsgegevens wij in het kader van onze website over u verzamelen, waarom we deze gegevens gebruiken en eventueel doorgeven, hoe lang we de gegevens bewaren, welke rechten u als eigenaar van uw persoonsgegevens hebt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wanneer we in deze tekst de term ‘gegevens’ gebruiken, verwijzen we daarmee naar uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Lees zorgvuldig de volgende informatie over hoe wij uw gegevens verwerken.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

Verantwoordelijk voor de hier beschreven gegevensverwerking zijn gezamenlijk:

SAIC Motor Europe B.V., Oval Tower, 15e verdieping, De Entree 159, 1101 HE Amsterdam, Nederland

en

Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux, Pierstraat 229, 2550 Kontich, België

(hierna ‘MG Motor‘ of ‘wij/onze‘ genoemd).

U kunt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op bovenstaand adres met de toevoeging ’ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming’ of per e-mail op dpo@mgmotor.eu.

WAAR HALEN WE UW GEGEVENS VANDAAN EN WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Bij puur informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. In dit geval verzamelen we de volgende toegangsgegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. Deze toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de inhoud van het verzoek (d.w.z. de naam van de specifieke website die wordt bezocht), het type verzoek, de route, de HTTP-versie, de grootte, de responscode, de hele URL, de gebruikersagent van de browser.

Als u gebruikmaakt van de diensten die wij aanbieden, verwerken wij de gegevens die u aan ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld een proefrit boekt, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, evenals de dealer en het model van uw keuze.

Als u via onze website een offerte aanvraagt, informeren wij u apart over de verwerking van uw persoonsgegevens in de loop van het verdere offerteproces.

Als u rechtstreeks via onze website wilt solliciteren naar een functie in ons bedrijf, zullen wij u aan het begin van het sollicitatieproces apart informeren over de desbetreffende gegevensverwerking.

Verder ontvangen wij uw persoonsgegevens als u via een contactformulier of via e-mail contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn hier bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, alsook eventuele persoonsgegevens in uw bericht.

We gebruiken sociale netwerken zoals Facebook of Instagram om contact met u te houden en kunnen via deze kanalen uw gegevens ontvangen. We werken ook samen met partners, waaronder online marktplaatsen voor nieuwe en tweedehandse auto’s en leaseportalen. Als we met deze partners enquêtes of wedstrijden organiseren, proefritten promoten, leaseauto’s aanbieden of andere promoties uitvoeren, ontvangen we uw gegevens ook via deze kanalen. De doorgestuurde gegevens zijn uw naam, uw adres of bepaalde onderdelen daarvan, zoals de postcode, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en, indien van toepassing, specifieke actie-informatie zoals de antwoorden op een enquête.

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, worden de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt, alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief, tenzij u instemt met verder gebruik. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief. De details over het versturen van nieuwsbrieven vindt u hieronder.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de respectieve nationale wetten inzake gegevensbescherming voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Uitvoering van een overeenkomst of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, Art. 6 lid 1 lit b AVG en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, Art. 6 lid 1 lit c AVG:

 • Wanneer u een auto configureert, een niet-bindende offerte aanvraagt, deelneemt aan onze marketingcampagnes, een proefrit reserveert, informatie over leasing aanvraagt of in het algemeen contact met ons opneemt (via een contactformulier of per e-mail), worden uw gegevens verwerkt voor de afhandeling van de betreffende aanvraag en de verwerking daarvan door ons en onze lokale dealers.
 • Wanneer u als toekomstige partner contact met ons opneemt, verwerken wij uw gegevens om na te gaan of er een samenwerkingsovereenkomst met u kan worden gesloten.
 • Op verzoek van onze partners verstrekken wij hen brochures, marketinginformatie of advertenties. De verwerking van de betreffende persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de verzending van de brochures, marketinginformatie en advertenties aan onze partners.
 • Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende vereisten en eventuele daaruit voortvloeiende controle- en rapporteringsverplichtingen.

Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 lit f AVG):

Wij verwerken uw gegevens om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen, voor zover dit noodzakelijk is. In het bijzonder streven wij de volgende gerechtvaardigde belangen na:

 • de correcte werking van de website verzekeren;
 • de kwaliteit van onze producten en diensten verbeteren, klantgegevens beheren, procedures voor behoeftenanalyse en direct contact met klanten testen en optimaliseren, en maatregelen voor klantenbinding en verbetering van de dienstverlening nemen;
 • reclame (inclusief wedstrijden) of tevredenheids- en opinieonderzoeken bij klanten uitvoeren, mits u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel;
 • juridische claims doen gelden en verdediging bij juridische geschillen;
 • zorgen voor IT-beveiliging, in het bijzonder de beveiliging van de website (zie gegevens hierboven vermeld onder ‘Waar halen we uw gegevens vandaan en welke gegevens gebruiken we?’).

In het kader van een door u gegeven toestemming (Art. 6 lid 1 lit a AVG):

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens (bv. in het kader van contactformulieren, deelname aan onze marketingcampagnes en het gebruik van bepaalde cookies) informeren we u afzonderlijk en vragen we u expliciet toestemming te geven voor deze verwerking, bv. voor reclame- of analysedoeleinden of in het kader van onze nieuwsbriefregistratie. Houd er rekening mee dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken voor toekomstige verwerkingen. De intrekking kan bijvoorbeeld naar de bovenstaande contactgegevens worden gestuurd.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS (ONTVANGER)?

Binnen MG Motor zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor afdelingen die ze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerkers waarop wij een beroep doen, kunnen eveneens gegevens ontvangen voor deze doeleinden. Dit zijn bedrijven in de categorieën klantenservice, IT-diensten, telecommunicatie, consulting, verkoop en marketing.

Als bedrijvengroep verwerken we uw persoonsgegevens gezamenlijk via onze Europese groepsholding SAIC Motor Europe B.V., die onder andere marketingondersteuning biedt in de afzonderlijke EU-landen, en via ons lokale bedrijf Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux. Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn SAIC Motor Europe B.V. en Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van Art. 26 AVG. In overeenstemming met Art. 26 van de AVG zijn we een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken aangegaan. De belangrijkste inhoud van deze overeenkomst is dat onze lokale entiteit Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux vanwege haar nabijheid bij u, voor u het eerste aanspreekpunt is wanneer u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden overeenkomstig Art. 15 e.v. van de AVG. Toch kunt u contact opnemen met zowel SAIC Motor Europe B.V. als Maxomotive NV- Devision MG Motor Belux om uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens beroepen wij ons op onze gerechtvaardigde belangen in het gebruik van een efficiënt distributiesysteem, Art. 6 lid1 lit f AVG.

Buiten MG Motor delen we uw persoonsgegevens alleen met derden die geen verwerkers zijn als een van de rechtsgrondslagen vermeld onder ‘Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?’ van toepassing is of als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht. In deze context delen wij uw gegevens met de volgende ontvangers:

 • distributeurs/dealers voor de distributie van onze voertuigen;
 • Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland bzw. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten in het kader van de dienst Google Maps (zie hieronder);
 • indien van toepassing, accountants en advocaten;
 • andere overheidsinstanties, als MG Motor daartoe wettelijk verplicht is.

WORDEN GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN EEN DERDE LAND OF AAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE?

MG Motor verwerkt uw gegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Buiten de EER verwerken we uw gegevens in de VS (vanwege onze partners zoals Google, zie hieronder).

Opmerking: De bescherming van persoonsgegevens in de VS komt niet overeen met het door de EU vereiste niveau van gegevensbescherming. In het bijzonder zijn er geen of slechts beperkt afdwingbare rechten die de bescherming van uw gegevens tegen toegang door overheidsinstanties waarborgen. Er bestaat dus een risico dat deze overheidsinstanties toegang hebben tot de persoonsgegevens zonder dat de gegevensverstrekker of -ontvanger dit effectief kan voorkomen.

Een overdracht buiten de EER is gebaseerd op een evaluatie van de gevolgen van deze gegevensoverdracht en op standaard contractbepalingen die een contractueel kader vormen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt een versie van de respectieve modelcontractbepalingen opvragen op dpo@mgmotor.eu.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Voor zover MG Motor uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart MG Motor uw persoonsgegevens slechts zo lang als de bovengenoemde doeleinden vereisen of totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door MG Motor (voor zover MG Motor een gerechtvaardigd belang heeft bij het gebruik van uw persoonsgegevens) of totdat u uw toestemming intrekt (voor zover u MG Motor toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken). Indien MG Motor echter wettelijk verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren, dan zal MG Motor uw persoonsgegevens verwerken tot het verstrijken van de betreffende bewaartermijn.

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) wordt informatie uit logbestanden maximaal 2 weken bewaard en daarna gewist (zie hierboven ‘Waar halen we uw gegevens vandaan en welke gegevens gebruiken we?’). Gegevens die langer moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden, worden niet gewist totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

De voor de genoemde doeleinden verzamelde gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig. In het bijzonder verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele relatie.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse registratie- en opslagverplichtingen, die voortvloeien uit wettelijke voorschriften. Conform deze wettelijke voorschriften zijn wij verplicht uw gegevens tijdelijk verder te bewaren op basis van Art. 6 lid 1 lit c AVG. In overeenstemming met de bewaartermijnen voorzien in deze regelgeving bewaren wij uw gegevens tot na het einde van de contractuele relatie.

Daarnaast kan het bewaren van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen verdere opslag vereisen. Verdere opslag voor een beperkte periode is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit f AVG, om onze legitieme belangen te waarborgen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

WELKE RECHTEN HEBT U ALS BETROKKENE?

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens en onze verwerking van uw gegevens:

 • In overeenstemming met Art. 15 AVG hebt u het recht op toegang om na te gaan of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dat het geval is, hebt ook het recht op toegang tot de persoonsgegevens;
 • Recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen in overeenstemming met Art. 16 AVG;
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens volgens Art. 17 AVG, d.w.z. u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen voor zover de wet dat toestaat;
 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens volgens Art. 18 AVG, d.w.z. dat u mogelijk het recht hebt om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken als er bijvoorbeeld geen legitiem zakelijk doel meer is voor die verwerking en als de wettelijke bewaarplichten geen verdere opslag vereisen;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 AVG, d.w.z. dat u mogelijk het recht hebt om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens (zie ‘Wie is verantwoordelijk?’ hierboven).

Als u van mening bent dat MG Motor uw persoonsgegevens niet verwerkt in overeenstemming met de hierin beschreven criteria of met de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de EER-lidstaat waarin u woont of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land of de staat waarin MG Motor zijn hoofdkantoor heeft.

INFORMATIE OVER UW RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS Art. 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit e AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en art. 6 lid 1 lit f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging).

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Stuur uw bezwaar naar dpo@mgmotor.eu of naar onze bovenstaande contactgegevens.

BEN IK VERPLICHT OM MIJN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Om onze website te kunnen gebruiken moet u de persoonsgegevens verstrekken die om technische of IT-beveiligingsredenen nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. Als u de bovengenoemde gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wanneer u onze aanbiedingen op de website gebruikt of contact met ons opneemt via een formulier of e-mail, hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de verwerking van het contract of de behandeling van uw aanvraag. Anders kunnen we het contract of uw aanvraag niet verwerken.

IN WELKE MATE IS ER GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING INCLUSIEF PROFILERING IN INDIVIDUELE GEVALLEN?

We gebruiken geen methoden voor automatische besluitvorming, inclusief profilering.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden, meestal bestaande uit letters en cijfers, die bij het bezoeken van bepaalde websites op de computer van de gebruiker worden geplaatst.

Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website, terwijl andere cookies ons helpen onze website te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe u de website gebruikt.

Standaard gebruiken we alleen noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies maken de kernfuncties van onze website mogelijk. Zonder deze cookies kan de website niet correct worden weergegeven of werken afzonderlijke onderdelen mogelijk niet goed. Noodzakelijke cookies kunnen alleen worden voorkomen door uw browser juist in te stellen.

Cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website (‘niet-essentiële cookies’) gebruiken we enkel als u daar toestemming voor hebt gegeven via onze cookiebanner (zie paragraaf ‘Consent Management’ hieronder). U kunt te allen tijde de cookie-informatie in ons Cookiebeleid raadplegen en uw toestemming intrekken of wijzigingen aanbrengen.

U kunt bezwaar maken tegen de opslag van cookies op uw apparaat in de toekomst. U kunt wijzigingen aanbrengen in de cookies die u eerder hebt ingeschakeld, door te klikken op de betreffende link onderaan ons Cookiebeleid.

Als alternatief kunt u de opslag van cookies individueel verbieden via de instellingen van uw browser (hoe u de cookieverwerking instelt, vindt u in de hulppagina van de browser). In de meest gangbare browsers vindt u de informatie over cookiebeheer op de volgende adressen:

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN EXTERNE ONLINE DIENSTEN

Consent Management

Om u in staat te stellen uw toestemmingen gemakkelijk te beheren, wordt er een consentbanner weergegeven wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Voor het toestemmingsbeheer maken we gebruik van de toestemmingsbeheerservice van Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Duitsland (“Papoo”). U kunt zich informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van persoonsgegevens op onze website en uw toestemming geven voor diensten waarvoor toestemming is vereist. Voor de administratie van toestemmingen en voor het documenteren van de gegevensbeschermingsconforme verkrijging van toestemmingen, verwerkt Papoo namens ons de volgende gegevens: opt-in en opt-out gegevens, referrer URL, user agent, gebruikersinstellingen, een toestemmings-ID, evenals het tijdstip van toestemming en het toestemmings-type. Deze gegevens zijn nodig om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. Om ervoor te zorgen dat uw individuele instellingen worden opgeslagen voor volgende bezoeken aan onze website en dat de banner niet telkens opnieuw aan u wordt getoond, slaat Papoo deze informatie op in de webopslag van uw browser.

De toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden 1 jaar bewaard.

Als u ons toestemming hebt gegeven om cookies en soortgelijke technologieën te plaatsen en uw gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming ten allen tijde intrekken in de instellingen voor toestemming met werking voor de toekomst.

De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. c GDPR, aangezien het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van persoonsgegevens wettelijk verplicht is, en in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. f) GDPR op basis van ons legitieme belang bij het beheer van toestemming.

Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van Papoo op https://www.ccm19.de/datenschutzerklaerung.html.

Google Analytics

Op basis van uw toestemming gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), hierna ‘Google’ genoemd.

De webanalysedienst Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar en opgeslagen op een Google-server in de VS. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico’s verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 lid 1 S 1 lit a AVG.

Google verwerkt de gegevens in onze naam om het gebruik van onze website door websitebezoekers te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit aan te bieden. Daarbij worden uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de websitebezoekers aangemaakt.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder andere de volgende gegevens verzameld:

 • bekeken pagina’s,
 • het bereiken van contactdoelen/conversies, zoals contact- en proefritaanvragen of aanmeldingen voor de nieuwsbrief,
 • uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld kliks en de tijd die u op een van onze pagina’s doorbrengt,
 • uw locatie bij benadering (land en stad),
 • uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is),
 • technische informatie zoals browser, internetprovider, eindapparaat en schermresolutie,
 • via welke website of welk advertentiemedium u bij ons terecht bent gekomen.

Google Analytics slaat cookies op in uw browser gedurende een periode van twee jaar na uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID die kan worden gebruikt om u bij toekomstige websitebezoeken te herkennen.

De geregistreerde gegevens worden samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, wat de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgegevens worden na 26 maanden automatisch gewist. Andere gegevens blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen in geaggregeerde vorm. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Wij gebruiken Google Analytics met actieve IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort.

U kunt voorkomen dat cookies worden bewaard door ze in onze cookiebanner te weigeren of door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Ook kunnen gebruikers voorkomen dat de cookie gegevens genereert en doorstuurt naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Het volstaat om daartoe de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden is beschikbaar op de websites van Google op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Opmerkingen over Google Analytics Remarketing

Wij gebruiken Google Analytics Remarketing om de advertenties die wij bij Google of zijn partners plaatsen, alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde producten of diensten hebben (bv. interesse in bepaalde onderwerpen op onze website), die wij doorgeven aan Google (zogeheten ‘remarketing’).

Met behulp van remarketing willen we ervoor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de interesses van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg daartoe deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Opmerking over de Google click identifier (GLCID)

Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaan we de Google click-ID (GCLID) van de Google-advertentie op in een cookie op uw computer. Voorwaarde hiervoor is dat u ons via onze cookiebanner toestemming hebt gegeven om de cookie op te slaan.

Als u een formulier op onze website invult, sturen wij de in de cookie opgeslagen Google click ID (GCLID) samen met de gegevens van het formulier naar ons klantbeheersysteem en van daaruit naar ons Google Analytics-account. In het Google Analytics-account wordt de indiening van een van onze formulieren in aanmerking genomen als een zogeheten conversie (d.w.z. doelrealisatie) in de Analytics-rapportage.

Zo kunnen we de effectiviteit meten van onze advertenties die via het advertentienetwerk van Google worden weergegeven.

Google Ads

Op basis van uw toestemming gebruiken wij de Google Ads-dienst van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), hierna ‘Google’ genoemd.

De verwerking van gegevens in het kader van deze dienst vindt ook plaats in de VS. Aan de verwerking van uw gegevens in de VS zijn overeenkomstige risico’s verbonden. Door uw toestemming te geven via onze cookiebanner gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS, ondanks mogelijke toegang door de Amerikaanse autoriteiten, Art. 49 lid 1 S 1 lit a AVG.

Google Ads is een dienst om reclamebanners op het internet te plaatsen, waarmee we advertenties kunnen plaatsen in de zoekmachineresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kunnen we vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert die relevant is voor het trefwoord. In het advertentienetwerk van Google worden onze advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met vooraf door ons opgegeven trefwoorden weergegeven op websites die relevant zijn voor het onderwerp.

Ons gebruik van Google Ads heeft als doel om onze website te promoten door advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van Google.

Als u via een Google-advertentie op onze website komt, plaatst Google een zogeheten conversiecookie op uw computer. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om u te identificeren, maar om bij te houden of bepaalde subpagina’s van onze website zijn bezocht. Via de conversiecookie kunnen zowel wij als Google bijhouden of u via een advertentie op onze website terecht bent gekomen, een actie hebt voltooid (bv. een proefritaanvraag) of deze hebt geannuleerd.

De gegevens en informatie die door middel van conversiecookies worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoeksstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoeksstatistieken gebruiken wij op onze beurt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via advertenties naar onze website is geleid. Zo bepalen we het succes van onze respectieve advertenties en kunnen we onze advertenties op basis van deze informatie optimaliseren voor de toekomst. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

In plaats van onze cookiebanner te gebruiken kunt u ook uw internetbrowser instellen om te voorkomen dat er cookies worden ingesteld. Een dergelijke instelling in de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op uw computer plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Ads ingestelde cookie te allen tijde via de browser worden verwijderd. Verder kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties van Google. Daartoe moet u in elke internetbrowser die u gebruikt, en op elk van uw apparaten de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Als u bezwaar wilt maken tegen gerichte reclame op basis van uw interesses door Google, kunt u gebruikmaken van de ‘opt-out’-opties die Google aanbiedt: http://www.google.com/ads/preferences.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Google YouTube

We hebben YouTube-video’s in onze website geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com van Google Ireland Limited (registratienummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) en die rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De rechtsgrondslag is ons legitieme belang overeenkomstig Art. 6 lid. 1 lit. f AVG in de meest compatibele en performante weergave van op video gebaseerde inhoud op onze website.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht, evenals gegevens over uw locatie (gps-gegevens), IP-adres en gebruikte apparaten, inclusief informatie over objecten in de omgeving van uw apparaat, zoals WLAN-toegangspunten, zendmasten en apparaten met bluetooth, alsmede sensorgegevens van uw apparaat (zie de privacy-informatie van YouTube). Dit gebeurt ongeacht of u bent aangemeld bij Google of YouTube. Als u bent aangemeld, worden uw gegevens echter toegewezen aan uw account. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze om de diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren, om de prestaties te meten, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om gepersonaliseerde diensten, zoals inhoud en advertenties, te leveren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in de informatie over gegevensbescherming. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen:

U vindt de privacy-informatie van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en u kunt gepersonaliseerde reclame uitschakelen op https://adssettings.google.com/authenticated.

SOCIALE NETWERKEN

We gebruiken sociale netwerken en platforms zodat we ook daar met u kunnen communiceren en u kunnen informeren over onze producten en diensten. We wijzen erop dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en met name in de VS kunnen worden verwerkt en dat de gegevens ook daar voor marktonderzoek en reclamedoeleinden kunnen worden gebruikt. Uit het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers kunnen profielen worden gemaakt. Deze gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Daartoe kunnen cookies worden opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. In deze gebruikersprofielen kunnen ook andere gegevens worden opgeslagen, vooral als de gebruikers lid zijn van het betreffende platform en daarop aangemeld blijven.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om zo breed mogelijk met onze gebruikers te communiceren in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f AVG. Als het betreffende sociale netwerk toestemming verkrijgt voor de gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 lid 1 lit. a AVG. Voor informatie over de respectieve verwerking en de respectieve bezwaarmogelijkheden verwijzen we naar de hieronder gelinkte gegevensbeschermingsinformatie van deze sociale netwerken/aanbieders:

Wij hebben zelf geen volledige toegang tot de gegevens die door de sociale netwerken worden verwerkt. Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen raden wij aan dat rechtstreeks bij de aanbieder te doen, aangezien deze rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Socialemediaknoppen – Facebook

Wij gebruiken op onze website een plug-in van Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). U herkent deze aan het Facebook-logo of de knoppen ‘Vind ik leuk’ (‘Like’) of ‘Delen’ (‘Share’). Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Voor Europese gebruikers worden de socialemediaplug-ins ‘Like’ en ‘Comment’ alleen ondersteund als de gebruikers enerzijds zijn aangemeld op hun Facebook-account en anderzijds toestemming hebben gegeven voor cookies van apps en websites. De gegevens worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming.

Facebook stuurt de verzamelde gegevens ook door naar de VS en andere derde landen. Houd er rekening mee dat de bescherming van persoonsgegevens in de VS en derde landen niet beantwoordt aan het niveau van gegevensbescherming dat de EU oplegt. Vooral de afdwingbare rechten die uw gegevens beschermen tegen toegang door overheidsinstanties ontbreken. Er bestaat dus een risico dat deze overheidsinstanties toegang krijgen tot de persoonsgegevens zonder dat de gegevensverstrekker of -ontvanger dit effectief kan voorkomen. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De verwerking van de gegevens staat onder de gezamenlijke controle van Facebook en MG Motor in overeenstemming met Art. 26 AVG. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de plug-ins ligt bij Facebook en alle AVG-verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden door Facebook nagekomen (met name de informatieverplichtingen op grond van Art. 12 e.v. AVG, het waarborgen van de rechten van betrokkenen overeenkomstig artikel 15 e.v. AVG, en de melding van datalekken overeenkomstig Art. 33, 34 AVG).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy/.

De instellingen voor de verwerking van persoonsgegevens en opt-outs kunnen worden beheerd via de volgende link: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com.

UPDATE VAN DE PRIVACYVERKLARING

Vanwege voortdurend veranderende technische en economische omstandigheden werken wij onze Privacyverklaring regelmatig bij. De laatste versie is online beschikbaar.

MG BELUX

Pierstraat 229
2550 Kontich
België

Kamer van Koophandel BE 0430.801.744

0032(0) 34500528
info@mgmotor.be